ระบบสารสนเทศ

สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ

ในปี 2562 นี้ สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ ซึ่งมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

***สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต

***สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรมอนาคต สร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

โดยให้การสนับสนุน จำนวนไม่เกิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 ” Innovative Research and Education beyond the Future” เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัยด้านการศึกษา โดยกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 18-19 กรกฏาคม 2562 ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผู้สนใจร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ลงทะเบียนนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พฤษภาคม 2562

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://edumis.pn.psu.ac.th/erc2019/

การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.eppo.go.th

รายการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุด ในประเทศไทย (ThaiLIS) ให้บริการสืบค้นข้อมูลวารสารวิชาการและฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citation Database) จำนวน 11 ฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดฐานข้อมูล และช่วงเวลาที่ให้บริการดังนี้
1. ACM Digital Library (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
2. IEEE/IET Electronic Library (IEL) (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
3. Web of Science (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
4. ProQuest Dissertation & Theses Global (พ.ย. 2561 – ต.ค. 2562)
5. SpringerLink – Journal (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
6. American Chemical Society Journal (ACS) (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
7. Emerald Management (EM92) (ก.พ. 2562 – ธ.ค. 2563)
8. Academic Search Complete (ASC) (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
9. EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
10. Computers & Applied Sciences Complete (CASC) (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
11. ScienceDirect (ม.ค. 2562 – ธ.ค. 2562)
————————–————————–————–
คณาจารย์ นักวิจัย สามารถใช้บริการได้ที่ :https://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB

หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
http://www.uni.net.th/UniNet/referenceDB/rf_usermanuals.php
————————–————————–————-
หมายเหตุ : มหาวิทยาลัยบูรพาได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย UniNet ท่านสามารถใช้บริการสืบค้นได้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็
ของมหาวิทยาลัยบูรพาที่เป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้อง Login
————————–————————–————-
***โปรดอ่านข้อกำหนดในการใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นข้อมูล (ออนไลน์) สำหรับสถาบันอุดมศึกษา :http://research.buu.ac.th/web2015/file/ThaiLis.pdf

ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7                                          ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข                            อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สามาถตรวจสอบรายชื่อ Click และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch