ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการจริยธรรมเพื่อการวิจัย ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพื่อกำกับมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-thesis) ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพื่อกำกับมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-thesis) ครั้งที่ 2
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อการวิจัย สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2560
ใบสำคัญรับเงินCLICK
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2560
ใบสำคัญรับเงินCLICK
Burapha University Announcement Ref 0292/2017 Master and Doctoral Thesis Support Grants for International Postgraduate Students in Fiscal Year 2017
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559
ใบสำคัญรับเงินCLICK
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559
ใบสำคัญรับเงินCLICK
Burapha University Announcement Ref 0027/2016 Master and Doctoral Thesis Support Grants for International Postgraduate Students in Fiscal Year 2016
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติในการทำงานนิพนธ์ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเปลี่ยนระดับการศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
Burapha University Announcement Master and Doctoral Thesis Support Grants for International Postgraduate Students in Fiscal Year 2015
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาโท 2 ปริญญา มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง นิสิตทดลองเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การทำวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียน และการเทียบโอนหน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การลงทะเบียนเรียนข้ามประเภทนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบวัดคุณสมบัติ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาเอก พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ สำหรับนิสิตหลักสูตรปริญญาโท ที่เรียนตามแผนการศึกษา ซึ่งไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อนิสิตที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2557

151 thoughts on “ประกาศ

 1. Pingback: การให้ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2560

 2. Pingback: 2019

 3. Pingback: cleantalkorg2.ru

 4. Pingback: #macron #Lassalle

 5. Pingback: a2019-2020

 6. Pingback: facebook

 7. Pingback: facebook1

 8. Pingback: javsearch.mobi

 9. Pingback: we-b-tv.com

 10. Pingback: hs;br

 11. Pingback: tureckie_serialy_na_russkom_jazyke

 12. Pingback: tureckie_serialy

 13. Pingback: 00-tv.com

 14. Pingback: +1+

 15. Pingback: æóêè+2+ñåðèÿ

 16. Pingback: Ñìîòðåòü ñåðèàëû îíëàéí âñå ñåðèè ïîäðÿä

 17. Pingback: Ñìîòðåòü âñå ñåðèè ïîäðÿä

 18. Pingback: watch

 19. Pingback: ++++++

 20. Pingback: HD-720

 21. Pingback: guardians+of+the+galaxy+2

 22. Pingback: strong woman do bong soon

 23. Pingback: my id is gangnam beauty

 24. Pingback: 2020

 25. Pingback: kpop+star+season+6+ep+9

 26. Pingback: Video

 27. Pingback: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 28. Pingback: wwin-tv.com

 29. Pingback: Watch TV Shows

 30. Pingback: Kinokrad 2019 Kinokrad Hd

 31. Pingback: Kinokrad

 32. Pingback: filmy-kinokrad

 33. Pingback: kinokrad-2019

 34. Pingback: filmy-2019-kinokrad

 35. Pingback: serial

 36. Pingback: cerialest.ru

 37. Pingback: youtube2019.ru

 38. Pingback: dorama hdrezka

 39. Pingback: movies hdrezka

 40. Pingback: HDrezka

 41. Pingback: kinosmotretonline

 42. Pingback: LostFilm HD 720

 43. Pingback: trustedmdstorefy.com

 44. Pingback: bofilm ñåðèàë

 45. Pingback: bofilm

 46. Pingback: 1 seriya

 47. Pingback: Êîíñóëüòàöèÿ ïñèõîëîãà

 48. Pingback: topedstoreusa.com

 49. Pingback: hqcialismht.com

 50. Pingback: viagramdtrustser.com

 51. Pingback: 4serial.com

 52. Pingback: See-Season-1

 53. Pingback: Evil-Season-1

 54. Pingback: Evil-Season-2

 55. Pingback: Evil-Season-3

 56. Pingback: Evil-Season-4

 57. Pingback: Dollface-Season-1

 58. Pingback: Queer-Eye-We-re-in-Japan-Season-1

 59. Pingback: serial 2020

 60. Pingback: Dailymotion

 61. Pingback: Watch+movies+2020

 62. Pingback: Netflix Original Movies

 63. Pingback: serial-video-film-online

 64. Pingback: tvrv.ru

 65. Pingback: 1plus1serial.site

 66. Pingback: #1plus1

 67. Pingback: 1plus1

 68. Pingback: Watch Movies Online

 69. Pingback: Film

 70. Pingback: Film 2020

 71. Pingback: Film 2021

 72. Pingback: watch online TV LIVE

 73. Pingback: human design

 74. Pingback: dizajn cheloveka

 75. Pingback: human-design-space

 76. Pingback: koma 2020

 77. Pingback: hischnye-pticy-hisxne-ptic

 78. Pingback: The-Gentlemen

 79. Pingback: led-2

 80. Pingback: pod-vodoi

 81. Pingback: vk 2020

 82. Pingback: parazity-oskar-2020

 83. Pingback: human design human design

 84. Pingback: DSmlka

 85. Pingback: viagra

 86. Pingback: viagra online

 87. Pingback: +

 88. Pingback: ¯jak Son³k

 89. Pingback: astrolog

 90. Pingback: film-kalashnikov-watch

 91. Pingback: generic cialis

 92. Pingback: cialis 20mg

 93. Pingback: kinoxaxru.ru

 94. Pingback: pobachennya u vegas

 95. Pingback: Proshanie so Stalinym

 96. Pingback: strelcov 2020

 97. Pingback: film t-34

 98. Pingback: online pharmacy

 99. Pingback: canadian pharmacy

 100. Pingback: Beograd film 2020

 101. Pingback: psiholog

 102. Pingback: psyhelp_on_line

 103. Pingback: coronavirus

 104. Pingback: PSYCHOSOCIAL

 105. Pingback: rasstanovka hellinger

 106. Pingback: Cherekasi film 2020

 107. Pingback: film doktor_liza

 108. Pingback: djoker film

 109. Pingback: generic viagra

 110. Pingback: buy viagra online

 111. Pingback: gidonline-filmix.ru

 112. Pingback: koronavirus-v-ukraine-doktor-komarovskiy

 113. Pingback: viagra generic

 114. Pingback: over the counter viagra

 115. Pingback: Canadian Online Pharmacies

 116. Pingback: Canadian Pharmacies

 117. Pingback: t.me/psyhell

 118. Pingback: Ïñèõîëîã îíëàéí

 119. Pingback: bitly.com

 120. Pingback: viagra 100mg

 121. Pingback: viagra price

 122. Pingback: viagra coupon

 123. Pingback: cheap viagra

 124. Pingback: cialis

 125. Pingback: cialis coupon

 126. Pingback: canadian pharmacy cialis

 127. Pingback: cialis 5mg

 128. Pingback: rlowcostmd.com

 129. Pingback: bitly

 130. Pingback: movies-tekstmovies-tekst

 131. Pingback: Zemlyane 2005 smotret onlajn

 132. Pingback: pharmacy

 133. Pingback: cialis generic

 134. Pingback: smotret onlajn besplatno v kachestve hd 1080

 135. Pingback: gusmeasu.com

 136. Pingback: movies-unhinged-film

 137. Pingback: malenkie-zhenshhiny-2020

 138. Pingback: dom 2

 139. Pingback: zoom-psykholog

 140. Pingback: zoom-viber-skype

 141. Pingback: Vratar Galaktiki Film, 2020

 142. Pingback: Vratar

 143. Pingback: Cherkassy 2020

 144. Pingback: chernobyl-hbo-2019-1-sezon

 145. Pingback: moskva-psiholog

 146. Pingback: batmanapollo.ru

 147. Pingback: 323

 148. Pingback: 525

 149. Pingback: dom2-ru

 150. Pingback: Tenet Online

 151. Pingback: psy psy psy psy