จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

-ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยข้อกำหนดและแนวทางการดำเนินการด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2562
-ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการจำแนกโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)

-ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 

รายชื่อโครงการที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 1 กลุ่มคลินิก/ วิทยาศาสตร์สุขภาพ/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วันที่ 18 ต.ค.62)

รายชื่อโครงการที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ชุดที่ 2 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (วันที่ 16 ต.ค.62)

-International and National Guidelines