จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

-ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการจำแนกโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560
ขั้นตอนการขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-วิธีดำเนินการมาตรฐาน Standard Operating Procedures (SOP)

-ขั้นตอนการดำเนินการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา

-แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ไม่อนุญาตให้ผู้วิจัยแก้ไข/ดัดแปลง รายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม)

รายชื่อโครงการวิจัยที่จะเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

-international and national guidelines