แบบฟอร์มจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

adobe-pdf แนวทางจริยธรรมการทำวิจัยในคนแห่งชาติ
adobe-pdf (ตัวอย่าง) AF 06-02  เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
adobe-pdf AF 06-01แบบเสนอเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา(ไม่อนุญาตให้ผู้วิจัยแก้ไข/ดัดแปลง รายละเอียดต่างๆ ในแบบฟอร์ม)
adobe-pdf AF 06-02  เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย
adobe-pdf AF 06-03.1  เอกสารแสดงความยินยอม (๑๘ ปีขึ้นไป)
adobe-pdf AF 06-03.2  เอกสารแสดงความยินยอม (๑๒  – ๑๘ ปี)
adobe-pdf AF 06-03.3  เอกสารแสดงความยินยอม (ต่ำกว่า ๗ และตัดสินใจไม่ได้)
adobe-pdf AF 06-03.4  เอกสารแสดงความยินยอม (เด็กแรกเกิด ถึง เด็กที่่ค่ำกว่า ๗ ปี)
adobe-pdf AF 06-04.1 แบบแสดงการขัดแย้งด้านผลประโยชน์สำหรับผู้วิจัย
adobe-pdf AF 06-04.2 แบบแสดงการขัดแย้งด้านผลประโยชน์สำหรับผู้วิจัย (ภาษาอังกฤษ)
adobe-pdf AF 08-01 แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย
adobe-pdf AF 09-01 แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย
adobe-pdf AF 10-01 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง
adobe-pdf AF 11-01 แบบรายงานสรุปผลการวิจัย
adobe-pdf AF 12-01 แบบรายงานการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนด
adobe-pdf AF 13-01 แบบรายงานการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด
adobe-pdf AF 16-04 แบบฟอร์มขอข้อมูล สำเนาเอกสารโครงการวิจัย และสำเนาหนังสือรับรอง