คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
กรรมการ
ศ.นพ.ศาสตรี เสาวคนธ์
รองประธานกรรมการ
รศ.ดร.สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ
กรรมการ
ผศ.ดร.สันติพงษ์ ปลั่งสุวรรณ
กรรมการ
ผศ.ดร.รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
กรรมการ
อ.เจนวิทย์ นวลแสง
กรรมการ
ดร.ปิยะทิพย์ ประดุจพรม
กรรมการ
นายสวัสดิ์ หอมปลื้ม
กรรมการ
เภสัชกรหญิงณัฏฐิณี ธีรกุลกิตติพงศ์
กรรมการ
ดร. วรานุรินทร์ ยิสารคุณ
กรรมการ
alt= แพทย์หญิงรมร แย้มประทุม
กรรมการ
alt= แพทย์หญิงอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ
กรรมการ
ดร. เด่นชัย ปราบจันดี
กรรมการและเลขานุการ
alt= กฤษณา เกิดบุญส่ง
ผู้ช่วยเลขานุการ
alt= รุ่งนภา ชัยพร
ผู้ช่วยเลขานุการ
alt= กนกหทัย ออมทรัพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
alt= กนกอร เวทการ
ผู้ช่วยเลขานุการ