แหล่งทุนวิจัย

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 101-102 ชั้น 1 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา รศ.ดร. สุนันทา โอศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เป็นประธานเปิดโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ รวมถึงบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

The 4 th Asia Color Association Conference ACA2018: Inspiration in color

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีร่วมกับสมาคมสีแห่งเอเชีย (Asia Color Association) เป็นเจ้าภาพจัด การประชุมวิชาการนานาชาติ  “The 4th Asia Color Association Conference 2018” ขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click

ประชาสัมพันธ์ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา ประเภททั่วไปประจำปี 2561

 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา แก่บุคคล คณะบุคคล หน่วยงาน สถาบันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักวิจัยอิสระ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาในกิจการของ ปณท เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและสนับสนุนการเปิดให้บริการใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นประโยชน์ต่อสังคม

เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดประกาศการให้ทุนฯ Click

ขอประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

 มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป
 
ขอเชิญท่านที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้าร่วมโครงการฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และไม่ถือเป็นวันลา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
โดยสามารถส่งใบสมัคร และสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (น.ส.สุกัญญา สมุทรเขตร์ และนายณัฐพงศ์ หงษ์ผ้วย) โทร/โทรสาร 055-267054 และตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมได้ที่ Click