แหล่งทุนวิจัย

ประชาสัมพันธ์ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ได้เล็งเห็นว่าการวิจัยพื้นฐานเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่และเทคโนโลยีใหม่ สกว. จึงได้จัดใหม่มี “ทุนรุ่นกลาง” เพื่อสร้างนักวิจัยอาชีพให้มีจำนวนมากขึ้นและสามารถผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลกระทบสูงทั้งด้านวิชาการและสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดสู่งานวิจัยประยุกต์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ เชิงสาธารณะ หรือเชิงนโยบาย อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการวิจัยระหว่างนักวิจัยและหน่วยงานวิจัยชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ
งบประมาณโครงการรวมไม่เกิน 1,500,000 – 3,000,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี
ระยะเวลาการรับสมัคร ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สามารถดูรายละเอีนดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2561

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายผลักดันให้นักวิจัยที่มีศักยภาพให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีเป็นโยชน์ในหลายมิติอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่วงการวิชาการอย่างต่อเนื่อง จึงจัดตั้ง “โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ” เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ ที่ได้จากการวิจัยไปเชื่อมโยงภาคการผลิตและบริการ ทั้งในด้านเศษฐกิจและสังคม ให้มีส่วนร่วมสร้างความความเข้มแข็งในด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศต่อไปในอนาคต
วงเงินที่สนับสนุน ไม่เกิน 20,000,000 บาท ระยะการดำเนินโครงการ 5 ปี
ระยะเวลาการรับสมัครถึง 30 มิถุนายน 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประชาสัมพันธ์ ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ที่อยู่ในกำกับดูแลของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อให้มีโอกาสได้ทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องหลังจบการศึกษาระดับปริญญาเอก ซึ่งจะสร้างสมประสบการณ์ และพัฒนาไปสู่การเป็นนักวิจัยที่มีคุณภาพระดับสูงของประเทศ อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนประเทศด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม อีกทั้งยังเป็นการสร้างกำลังใจ ความกระตือรือร้นทางวิชาการ และก่อให้เกิดการบูรณาการการทำวิจัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานและวิชาชีพอาจารย์

งบประมาณโครงการจะไม่เกิน 600,000 บาท ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยงบประมาณโครงการเป็นการร่วมทุนในลักษณะทวิภาคีระหว่าง สกอ. และ สกว.
ระยะเวลารับสมัคร: ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “การบูรณาการความรู้เพื่อสังคมที่ยั่งยืน” เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย และเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และด้านสังคมศาสตร์

ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลงทะเบียนเข้าร่วม Click
หรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rmutrcon@rmutr.ac.th

ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 5 เรื่อง”บูรณาการงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”

ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2561
ณ อาคารหอประชุมประภากร คอนเวนชั่นฮอลล์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกิดจากผลงานวิจัย นำเสนอผลงานการวิจัยและแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ด้านการวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยและนิสิตนักศึกษาระดับชาติและนานาชาติ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561