แหล่งทุนวิจัย

การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์และนักวิจัยในการสร้างผลงานวิจัย แบบบูรณาการ และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย โดยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562
ดูรายละเอียดประกาศเพิ่มเติมได้ที่ : Click
ดาวโหลดแบบฟอร์ม : Click

การพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได้ร่วมมือการหน่วยงานเครือข่ายวิจัยดำเนินการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้ โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ และพัฒนาทักษะส่งเสริมนักวิจัยให้มีความเป็นมืออาชีพในด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการ กำหนดการ และการสมัครเข้าร่วมอบรมได้ทาง : Click 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยแบบบูรณาการ

โดยวิทยากรจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) วันที่ 11-12 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-19.30 น. ห้อง PJ 303อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***สำหรับคณาจารย์ นักวิจัย ที่สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิสูงสุดไม่เกิน 5 ปี**
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : Click

ประกาศรับสมัครทุนฝ่ายวิชาการ สกว. ประจำปี 2562

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับสมัครทุนวิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้สู่การใช้ประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้พื้นฐานที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์ โดยโจทย์วิจัยจะต้องนำไปสู่ผลงานที่มีผลกระทบสูงที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านพาณิชย์ ด้านชุมชน และพื้นที่ ด้านสาธารณะ หรือด้านนโยบาย หรือสามารถนำไปสู่วัฒนธรรม
————————————————————————————–
สกว. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ ระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562
สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่นี่ : Click

ประกาศการรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย

มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการทำวิจัยให้กับคณาจารย์นักวิจัยและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการในการสร้างผลงานวิจัย และเสริมสร้างศักยภาพในการวิจัย ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศ
—————————————————————————————————
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบเสนอโครงการวิจัย Click
– แบบเสนอแผนงาน Click
—————————————————————————————————–
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายละเอียดประกาศ Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
– แบบเสนอโครงการวิจัย Click