แหล่งทุนวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

1. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Click
2. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 Click
3. แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) Click

แนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โดย สำนักงานคณกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) วันที่ 30 สิงหาคม 2561

**สามารถศึกษาแนวทางการจัดทำข้อเสนอเชิงหลักการแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่ Click

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Silver Award จากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561

มหาวิทยาลัยบูรพาได้รับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลจาก รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) จากงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018) ” ในการแสดงงานวิจัย “ศูนย์ปฏิบัติการจำลองการค้าและการจัดการโซ่อุปทาน (Trading and Supply Chain Simulation)” ของทีมวิจัยจากคณะโลจิสติกส์ นำโดย รศ.ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับทีมงานทุกท่านที่นำชื่อเสียงมาให้มหาวิทยาลัย​

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดงาน Burapha Innovation Fair 2018

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา จัดพิธีเปิดโครงการ Innovation Fair 2018 ครั้งที่ 1 โดยมี ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ รายละเอียดเพิ่มเติม Click

ขอประชาสัมพันธ์ ประชุมวิชาการนานาชาติ INTERNATIONAL CONFERENCE ON “GLOBALIZATION OF TRADITIONAL MEDICINE”

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้กำหนดจัดงานระหว่าง วันที่ 6-7 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการระดับนานาชาติ ในการนำเสนอผลงานวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม และเพื่อสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านการแพทย์ดั้งเดิม อีกทั้งในงานได้มีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมของนักวิจัยในหลากหลายสาขา

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sfe2018.mfu.ac.th/