แหล่งทุนวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมหลักสูตร “การบริหารจัดการงานวิจัยแนวใหม่” รุ่น 2

สถาบันคลังสมองของชาติ ได้ตะหนักถึงบทบาทและความสำคัญของผู้บริหารงานวิจัยและนวัตกรรมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงและผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดจัดหลักสูตรดังกล่าว เพื่อเสริมสร้างนวัตกรรมและความเข้มแข็งในการบริหารจัดการฯ

ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล สยาม

ท่านสามารถสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ด้วยการลงทะเบียนออนไลน์ที่ Click ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์
โทรศัพท์ 02-1267632-32 ต่อ 110
E-mail : patchaya@knit.or.th

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้างเครื่องมือการวิจัย” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าวิธีการสร้างเครื่องมือสำหรับการวิจัย สามารถสร้างเครื่องมือได้อย่างถูกต้อง และนำความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการสร้างเครื่องมือเพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัย

ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 322 อาคารสถาบัน 2 ชั้น 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แผนที่สถานที่อบรมดูได้จาก Click
โทรศัพท์ 02-2188190
E-mail : natawan.d@chula.ac.th

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส ประจำปี 2562-2563

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศสดำเนินโครงการวิจัยร่วมภายใต้ความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยระหว่างไทย-ฝรั่งเศส โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านอุดมศึกษา การวิจัยและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักวิจัย

ผู้ที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการ สามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครจาก www.inter.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “Announcement” โดยส่งข้อเสนอโครงการและเอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ 1 ชุด และสำเนา 5 ชุด) ในนามสถาบันอุดมศึกษษไปยัง สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 328 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน – 23 กรกฎาคม 2561

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวณัฏฐินี จารุวิจิตร์ นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ โทร.02-6105394
E-mail : nuttinee.ohec@gmail.com

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี โท และเอก ระดับอุดมศึกษา ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2561 ในระหว่างงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

หมดเขตการลงทะเบียนและส่งเอกสารการเข้าร่วมประกวดผลงาน ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2561

สามารถ Download แบบฟอร์มและรายละเอียดการส่งผลงานได้ที่ Click

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ทุกท่านและนิสิตที่สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในงาน A to Z of Bio-Refineries Workshop

เข้าร่วมฟังบรรยายระหว่างวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน และรับจำนวนจำกัดค่ะ)

โดยโครงการความร่วมมือ A to Z of Bio-Refineries Workshop มีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี ตลอดจนทิศทางการพัฒนาและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม Biorefinery ที่เป็นผลได้จากจากกลุ่มความร่วมมือเครือข่ายสหภาพยุโรปภายใต้โครงการ EU Project ในหัวข้อ RENESENG II, HORIZON 2020 นอกจากนี้ยังมีการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากผู้แทนฝั่งไทยภายใต้โครงการ CAT-REAC และ NSTDA Chair Professor อีกด้วย

สามารถลงทะเบียนโดย Click