คณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

 

ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต
กรรมการ
ผศ.สัตวแพทย์หญิงดลฤทัย ศรีทะ
กรรมการ
สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์ รัตนศักดิ์
กรรมการ
สัตวแพทย์หญิงภัคญานี สุดสาร
กรรมการ
ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์
กรรมการ
รศ.ดร.กิดาการ สายธนู
กรรมการ
ดร.พิมลพรรณ เลิศล้ำ
กรรมการ
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง
กรรมการและเลขานุการ (คนที่ 1)
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
กรรมการและเลขานุการ (คนที่ 2)
นางกนกหทัย ออมทรัพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกอร เวทการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ