คณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์

 

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร
รองประธานกรรมการ
ดร.ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา
กรรมการ
ผศ. กนกนุช นรวรธรรม
กรรมการ
ดร.พอจิต นันทนาวัฒน์
กรรมการ
อ.เจนวิทย์ นวลแสง
กรรมการ
ดร.วนิดา พงษ์ศักดิ์ชาติ
กรรมการ
นายสัตวแพทย์สมรัฐ ทวีเดช
กรรมการ
สัตวแพทย์หญิงวันทนีย์ รัตนศักดิ์
กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพชรรัตน์ ตรงต่อศักดิ์
กรรมการ
ดร.บัลลังก์ เนื่องแสง
กรรมการ
สัตวแพทย์หญิง ดร.ภัคญาณี สุดสาร
กรรมการและเลขานุการ
กนกหทัย ออมทรัพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
สมเกียรติ พันธ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ