บัณฑิตศึกษา

ประชาสัมพันธ์ การจัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2562

 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน “วันนักประดิษฐ์” ครั้งที่ 21 เพื่อนำเสนอสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพร้อมใช้และความก้าวหน้าด้านการประดิษฐ์คิดค้นของประเทศให้เกิดการขยายผลและนำไปใช้ประโยชน์ในมิติต่าง ๆ สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และเป้าหมายประเทศไทย 4.0 ในการนำการวิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมของประเทศภายใต้แนวคิด “สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เพื่อความก้าวไกลของประเทศไทย”

ระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2562
ณ Event Hall 102 – 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ประชาสัมพันธ์โครงการ Innovations for Street Food 2018

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดกิจกรรมการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ได้นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการปรับภาพลักษณ์อาหารริมทางด้วยงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิดการพัฒนางานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ที่ช่วยยกระดับมาตรฐานความสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ

จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเสนอผลงานเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ส่งได้ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การเขียนข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) เพื่อจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเชิงรุก”ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น 2 อาคาร วช.1 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

เอกสารประกอบการบรรยาย Click
ลิ้งค์ดูการบรรยายย้อนหลัง Click

แบบสอบถามการยื่นแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จากการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจเตรียมการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 นั้น ขอให้นักวิจัยเลือกแผนบูรณาการวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยผ่านแบบสอบถาม ที่นี่ Click  ภายในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. เพื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยในลำดับต่อไป

**ทั้งนี้ขอให้นักวิจัยที่ประสงค์จะยื่นขอรับพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยดำเนินการจัดเตรียม
Concept Proposal สำหรับโครงการ (ชุดโครงการ หรือโครงการวิจัย) และจัดส่งเอกสารฉบับจริงมาที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2561และส่งไฟล์ Concept Proposal ภานในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561 มาที่ E-mail : research@buu.ac.th

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้องการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2563

1. แนวทางการเสนอของบประมาณแผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Click
2. ร่าง แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมปี 2563 Click
3. แบบสรุปโครงการ (Concept Proposal) (เฉพาะเป้าหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 และ 2) Click