คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

ผศ.ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร
กรรมการ
ผศ.ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
กรรมการ
ดร.กรประภา กาญจนะ
กรรมการ
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
กรรมการ
ดร.จันทรา อินทนนท์
กรรมการ
นายสุนทรต์ ชูลักษณ์
กรรมการ
นายศุภกิจ ศรีสวัสดิ์
กรรมการ
ผศ.ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
กรรมการและเลขานุการ (คนที่ 1)
ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ (คนที่ 2)
นางกนกหทัย ออมทรัพย์
ผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวกนกอร เวทการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ