คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ

 

ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม
ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
รองประธานกรรมการ
ผศ.ดร.วิสาตรี คงเจริญสุนทร
กรรมการ
ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง
กรรมการ
ดร.วันศุกร์ เสนานาญ
กรรมการ
ดร.กรประภา กาญจนะ
กรรมการ
ผศ.ดร.สุทิน กิ่งทอง
กรรมการ
ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
กรรมการ
ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
กรรมการและเลขานุการ
ดร.กนกพร ศรีสุจริตพานิช
กรรมการและเลขานุการ
กนกหทัย ออมทรัพย์
กรรมการและเลขานุการ
สมเกียรติ พันธ์ศิริ
ผู้ช่วยเลขานุการ