จริยธรรมการวิจัย

เว็บนี้เป็นเว็บเก่าของกองวิจัยและนวัตกรรม ไม่ได้ใช้งานแล้ว

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารหรือติดตามข่าวสารด้านการวิจัย
ขอให้ติดตามได้ที่เว็บใหม่ของกองวิจัยฯ http://research.buu.ac.th/web2019

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ”

 ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุม 101/102 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>> https://bit.ly/2yf5qi6

 

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ประเภททุน โดยแบ่ง 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ทุนที่เปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS ประกอบด้วย 1) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย) 2) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และ 3) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
2. ทุนที่สรรหาจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. และเปิดรับสมัครและลงทะเบียนในระบบ NRMS คือ ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
3. ทุนที่สรรหา โดยเสนอชื่อจากคณบดีของมหาวิทยาลัย และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยทั่วประเทศเสนอชื่อ และจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วช. โดยผู้ที่ผ่านการพิจารณาจะได้รับแจ้งให้ลงทะเบียนในระบบ NRMS ภายหลัง คือ ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
———————————————————————————————————-
**ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ชั้น 2 อาคาร วช. 4 ที่อยู่เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413, 418 โทรสาร 0 2940 5495 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ project.parb@nrct.go.th

กำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal ในหัวข้อวิจัยที่ประชุมไปแล้ว (ประชุมครั้งสุดท้าย)

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม เรียกประชุมนักวิจัยทำแผนปฏิบัติการวิจัย เพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 หรือ พ.ศ. 2564-2568 ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ความทราบแล้วนั้น

ในการนี้เพื่อเป็นการติดตามความก้าวหน้าในการเตรียมแผนปฏิบัติการวิจัย ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ที่ได้ประชุมไปแล้วนั้น กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้ประสานงาน ขอประชาสัมพันธ์ นักวิจัยดังนี้

1.ให้นักวิจัยร่วมกันทำแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มหัวข้อวิจัยที่รัฐบาลกำหนด ที่ท่านได้เข้าร่วมประชุมไปแล้วตามแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา(.docx) : Click
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอแผนปฏิบัติการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา(.pdf) : Click

2.ให้นักวิจัยนำแผนที่กรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์มข้างต้นมาเข้าร่วมประชุม ในวัน เวลา ตามกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal ในหัวข้อวิจัยที่ประชุมไปแล้ว (ประชุมครั้งสุดท้าย) โดยพร้อมเพรียงกัน
ดาวน์โหลดกำหนดการประชุมเพื่อติดตาม Concept proposal : Click

โปรดประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Subject Protection Course)
วันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงการและกำหนดการ>>>>https://bit.ly/2RYw6wS
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2XMm8E0