แนะนำนักวิจัย

 

รองศาสตราจารย์.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
รองศาสตราจารย์.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
ดร.สมชาติ แม่นปืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
ดร. เด่นชัย ปราบจันดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก
เภสัชกร ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย ธีรวิโรจน์ เทศกะทึก
ดร. จันทิมา ปิยะพงษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
ดร. ยุภาพร สมีน้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์
รองศาสตราจารย์ ดร. จินตนา วัชรสินธุ์
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
รองศาสตราจารย์ ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์