เอกสารประกอบการบรรยาย

 

วัน-สถานที่-เวลา ชื่อโครงการ วิทยากร ดาวน์โหลด
16-19 สิงหาคม 2561 บริเวณอาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ Burapha Innovation Fair 2018 1.คุณสุวิทย์ เมษินทรีย์ 2.คุณชิต เหล่าวัฒนา 3.ผศ. ดร.ปุริมพัฒน์ สุจำนงค์โตกุล 4.สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
21 เมษายน 2558 ห้อง 805 อาคาร ภปร 09.00-12.00น. โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) รศ.ดร.ประเสริฐ ภวสันต์
12 มิถุนายน 2558 ห้อง 903 อาคาร ภปร 10.00-12.00น. ประชาสัมพันธ์ทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “Newton Fund” “Prosperity Fund” และ “Chevening Scholarship” สถานทูตอังกฤษ
14 กรกฎาคม 2558 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 09.00-12.00น. ตามรอยศาสตราจารย์ 1.ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมพล พงศ์ไทย 2.ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง 3.ศาสตราจารย์ ดร.โมไนย ไกรฤกษ์ 4.ศาสตราจารย์ เภสัชกรหญิง ดร.กาญจน์พิมล ฤทธิเดช
vdo
10 สิงหาคม 2558 ห้องประชุมเทาทอง 1 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 09.00-16.00น. การจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัย และระบบบริหารจัดการงานวิจัย National Research Management System : NRMS 1.นางจงหทัย อมรพัฒนกุล 2.นายจักรพงศ์ วรสุวรรณาบุญ
vdo
28 มกราคม 2559 ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 08.30-12.00น. แนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 1.ผศ.ดร.ประดน จาติกวนิช 2.ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 4
ช่วงที่ 5
10 มีนาคม 2559 ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 09.00-12.00น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
25 มีนาคม 2559 ห้องประชุมเทาทอง 2 ชั้น 2 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา 09.00-12.00น. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และอบรมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัยของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) 1.ผศ.ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร 2.ผศ.ดร.วิทวัส แจ้งเอี่ยม 3.นางวนิดา ธนรัตนานนท์ 4.นางกฤษณา เกิดบุญส่ง 5.นายสมเกียรติ พันธ์ศิริ 6.นางสาวสุติรัตน์ ปุ่นประเสริฐ 7.นางสาวปนิดา ปันนะศรี
14-15 มิถุนายน 2559 ห้องประชุม 903 ชั้น 9 สำนักงานอธิการบดี อาคาร ภปร การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Traning for the trainers : Ethice in Human Research 1.ศ.นพ.พรรณแข มไหสวริยะ   2.รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต
15 มีนาคม 2560 ห้องประชุม PJ 301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ แนวทางการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามวิธีดำเนินการมาตรฐาน SOP คณะกรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
ช่วงที่ 1
ช่วงที่ 2
ช่วงที่ 3
ช่วงที่ 4
ช่วงที่ 5
17 มีนาคม 2560 ห้องประชุม PJ 301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ประชาสัมพันธ์ทุน Industrial R&D Fund Fair วรวุฒิ ประสิทธิวุฒิศักดิ์