บุคลากร-Personal

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Assoc.Prof.Dr.Sunantha Osiri
ดร.วิชญา กันบัว
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
Dr. Vichaya Gunbua
ชื่อ-นามกสุล : กฤษณา เกิดบุญส่ง
Kirtsana Kerdboonsong
ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
ประสานงาน : งานบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม
- แหล่งทุนเงินอุดหนุนรัฐบาล (ทุน วช.)
เบอร์โทร : 038-102561
e-mail : kirtsana@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งนภา ชัยพร
Rungnapa Chaiyaporn
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประสานงาน : งานบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม
- แหล่งทุนภายนอก
– เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออก
เบอร์โทร : 038102561
e-mail : rungnapa@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ พันธ์ศิริ
Somkiat Phansiri
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
ประสานงาน : งานบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม
- ขออนุมัติเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
– ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
– ทุน อพ.สธ.
– เครือข่าย อพ.สธ. ภาควันออก
เบอร์โทร : 038-102561
e-mail : somkiatp@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : กนกหทัย ออมทรัพย์
Kanokhathai Omsup
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
ประสานงาน : งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย
- จริยธรรมการวิจัยในคน
– จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
– จริยธรรมการวิจัยในความปลอดภัยทางชีวภาพ
เบอร์โทร : 038-102562
e-mail : kanokhathai@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
Khomsan Iamwilai
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประสานงาน : งานประเมินผลและฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS),
– ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (E-research)
– ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
เบอร์โทร : 038-102623
e-mail : khomsan@buu.ac.th,research@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : จินตนา เปล่งปลั่ง
Jintana Plang-Plung
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประสานงาน : ทุนระดับบัณฑิตศึกษา
เบอร์โทร : 038-102561
e-mail : jintana@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : วิชัย ศรีสุวรรณ
Wichai Srisuwan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประสานงาน : งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
เบอร์โทร : 038-102968
e-mail : wichais@buu.ac.th