บุคลากร-Personal

 

รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
Assoc.Prof.Dr.Jittima Charoenpanich
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนามาตรฐานการวิจัย
Asst.Prof.Dr. Rachanimuk Hiransuchalert
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริยาวดี สุริยพันธ์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและเครือข่ายวิจัย
Asst.Prof.Dr. Jariyavadee Suriyaphan
ชื่อ-นามกสุล : กฤษณา เกิดบุญส่ง
Kirtsana Kerdboonsong
ตำแหน่ง : รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม
ประสานงาน : งานบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม
- แหล่งทุนเงินอุดหนุนรัฐบาล (ทุน วช.)
เบอร์โทร : 038-102562
e-mail : kirtsana@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รุ่งนภา ชัยพร
Rungnapa Chaiyaporn
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประสานงาน : งานบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม
- แหล่งทุนภายนอก
– เครือข่ายวิจัยภาคตะวันออก
เบอร์โทร : 038-102562
e-mail : rungnapa@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ธาฤดี นิธิศบุณยกร
Tharuedee Nithidbunyakorn
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประสานงาน : บริหารทั่วไป ด้านการเงิน พัสดุ บุคคล
เบอร์โทร : 038-102968
e-mail : phornphan_sro@hotmail.com
ชื่อ-นามสกุล : สมเกียรติ พันธ์ศิริ
Somkiat Phansiri
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
ประสานงาน : งานบริหารจัดการระบบวิจัยและนวัตกรรม
- ขออนุมัติเงินรางวัลผลงานทางวิชาการ
– ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและหน่วยเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
– ทุน อพ.สธ.
– เครือข่าย อพ.สธ. ภาควันออก
เบอร์โทร : 038-102562
e-mail : somkiatp@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : กนกหทัย ออมทรัพย์
Kanokhathai Omsup
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย
ประสานงาน : งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
– จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
– ความปลอดภัยทางชีวภาพ
เบอร์โทร : 038-102561
e-mail : kanokhathai@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : กนกอร เวทการ
Kanokon Wetakarn
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประสานงาน : งานมาตรฐานและจริยธรรมในการวิจัย
- จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
– จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง
– ความปลอดภัยทางชีวภาพ
เบอร์โทร : 038-102561
e-mail : kanokon@go.buu.ac.th>
ชื่อ-นามสกุล : คมสันต์ เอี่ยมวิไล
Khomsan Iamwilai
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ประสานงาน : งานประเมินผลและฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS),
– ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (E-research)
เบอร์โทร : 038-102623
e-mail : khomsan@buu.ac.th,research@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : จินตนา เปล่งปลั่ง
Jintana Plang-Plung
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประสานงาน : ห้องปฏิบัติการ
เบอร์โทร : 038-102562
e-mail : jintana@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : วิชัย ศรีสุวรรณ
Wichai Srisuwan
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประสานงาน : งานบริหารงานทั่วไป
- งานธุรการ
เบอร์โทร : 038-102968
e-mail : wichais@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : เสาวคนธ์ ดีด้วยชาติ
Sawvakon Deedouychat
ตำแหน่ง : นักวิจัย
ประสานงาน : งานจัดการและใช้ประโยชน์จากงานวิจัย
เบอร์โทร : 038-102562
e-mail : sawvakon@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : รดาศา พงษ์สำราญ
Radasa Pongsamran
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
ประสานงาน : งานประเมินผลและฐานข้อมูลงานวิจัยและนวัตกรรม
- ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS),
– ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพา (E-research)
เบอร์โทร : 038-102623
e-mail : radasa@buu.ac.th,research@buu.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ลลิตา อินทรประสาท
Lalita Intharapasart
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โครงการ
ประสานงาน : งานสารบรรณ
เบอร์โทร : 038-102968
e-mail : lalitanan9@gmail.com