บุคลากร-Personal

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุนันทา โอศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Assoc.Prof.Dr.Sunantha Osiri

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

Asst.Prof.Dr.Marut Tangwattanachuleeporn

กฤษณา เกิดบุญส่ง
นักวิชาการศึกษา

Kirtsana Kerdboonsong

จินตนา เปล่งปลั่ง
นักวิชาการศึกษา

Jintana Plang-Plung

รุ่งนภา ชัยพร
นักวิชาการศึกษา

Rungnapa Chaiyaporn

วิชัย ศรีสุวรรณ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Wichai Srisuwan

สมเกียรติ พันธ์ศิริ
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย

Somkiat Phansiri

กนกหทัย ออมทรัพย์
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย

Kanokhathai Omsup

คมสันต์ เอี่ยมวิไล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

Khomsan Iamwilai