ประกาศทุนภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

คณะศึกษาศาสตร์
-ประกาศคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 627/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยสำหรับบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
คณะพยาบาลศาสตร์
-ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาที่ 803/2561 เรื่อง โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบที่ 1)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 105/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนรางวัลสำหรับนักวิจัย พ.ศ. 2561
-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 106/2560 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและบทความวิจัย พ.ศ. 2561
-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 376/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พ.ศ. 2561
-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 377/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย สำหรับคณาจารย์ พ.ศ. 2561
-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 378/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนอุดหนุนการนำเสนอผลงานวิจัยและไปร่วมประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติในต่างประเทศ พ.ศ. 2561
-ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ 379/2561 เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน พ.ศ. 2561