เกี่ยวกับงานส่งเสริมการวิจัย

ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียด https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การวิจัยทางคลินิกตามมาตรฐานการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice: GCP)
วันที่ 22-23 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 17.00 น.

โครงการและกำหนดการ>>>>>https://bit.ly/2Jd1tkn
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2LzSoDW

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรม

เรื่อง “แนวทางการดำเนินการวิจัยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์”
วันพุธที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น.
ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่ >>>>>https://bit.ly/2XamrZJ

ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้รับการติดต่อจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเข้าหารือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำข้อเสนอการวิจัย และต้องการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน
ในหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ เช่น
-สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
-การกำหนดโจทย์ปัญหาวิจัยด้านมนุษยชน
-แนวทางการนำเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยมนุษยชน
-กรอบแนวคิดการวิจัยด้านมนุษยชน
-ฐานข้อมูลหรือแหล่งสืบค้นข้อมูลการสึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน

คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว สามารถเข้าร่วมเข้าแลกเปลี่ยน พบปะและพูดคุยกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
——————————————————————————–
******สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZNO6wA

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

  วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
***สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/14d9