เกี่ยวกับงานส่งเสริมการวิจัย

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริการวิชาการกำหนดจัดอบรมการสร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา ในวันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 -17.00 น. ณ ห้อง PJ 303 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ Click

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 (เป้าหมายที่ 3)

คณาจารย์ นักวิจัยที่ประสงค์จะส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับพิจารณาในเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ ขอความกรุณาบันทึกรายละเอียดการเลือกแผนบูรณาการผ่านแบบฟอร์ม ภายในวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ภายในเวลา 12.00 น. เพื่อที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะดำเนินการเพิ่มรายชื่อนักวิจัยในแผนบูรณาการในลำดับต่อไป

แบบฟอร์ม : Click

*****กรณีเลือกเปิดแผนบูรณาการใหม่ ต้องมีโครงการภายใต้แผนบูฯไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ โดยต้องเขียนแผนบูรณาการด้วยตนเอง และกรณีมีโครงการภายใต้แผนบูฯ มากกว่า 3 โครงการให้ติดต่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมโดยตรง*****

**ทั้งนี้คณาจารย์ นักวิจัยสามารถนำข้อเสนอ (Full Proposal) ลงระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 30 ตุลาคม – วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งนำส่งเอกสาร (ปริ้นจากระบบ NRMS) จำนวน 2 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมภายในวันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

การเสนอขอรับงบประมาณแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2563

คู่มือการกรอกแบบฟอร์ม รอบ Full Proposal
1.คู่มือ แบบฟอร์มข้อเสนอฉบับสมบูรณ์ สำหรับโครงการ เป้าหมายที่ 1 -3 (สำหรับโครงการเดี่ยวและชุดโครงการวิจัย) Click
2.คู่มือ แบบสรุปโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการ Click

แจ้งผลการพิจารณาโครงการวิจัย ประจำปี 2563 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 2 รอบ Concept Propasal

ขณะนี้ทางสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้แจ้งผลการพิจารณาเป้าหมายที่ 1 และเป้าหมายที่ 2 รอบ Concept Propasal ประจำปี 2563 คณาจารย์ นักวิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่ Click

สำหรับโครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณา ให้ดำเนินการดังนี้
1.โครงการวิจัยเดี่ยว ให้จัดทำ Full Proposal โดยใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 30 หน้า)
2.โครงการวิจัยชุด ให้จัดทำ Full Proposal โดยใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 30 หน้า)
ในส่วนของโครงการย่อยภายใต้แผนงาน ให้ใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 2 หน้า)
3.โครงการวิจัยที่ผ่านการพิจารณาแบบมีเงื่อนไข เมื่อกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมได้รับแจ้งข้อเสนอแนะจาก วช. จะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป ทั้งนี้ให้เตรียมจัดทำ Full Proposal โดยใช้แบบฟอร์ม Click (ความยาวไม่เกิน 30 หน้า)
4.โครงการที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานการวิจัยต้องแนบแบบฟอร์ม Click
———————————————————————————————————————————
กรณีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยให้ตั้งงบประมาณ “ค่าธรรมเนียมยื่นเสนอขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย”
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โครงการละ 1000 บาท/1 โครงการ
จริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง โครงการละ 1000 บาท/1 โครงการ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ โครงการละ 1000 บาท/1 โครงการ
———————————————————————————————————————————
**ขั้นตอนการส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS หลังจากได้รับแจ้งขั้นตอนการนำส่งเข้าระบบจาก วช. กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจะแจ้งให้ท่านทราบในลำดับต่อไป

**นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอผ่านระบบ NRMS ได้ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 พร้อมทั้งจัดส่งเอกสารผ่านหัวหน้าส่วนงานจำนวน 2 ชุด มายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ก่อนเวลา 16.00 น.