เกี่ยวกับงานส่งเสริมการวิจัย

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ นักวิจัย

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม  ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรับฟังข้อคิดเห็นของคณาจารย์ นักวิจัย เพื่อช่วยกันพัฒนาระบบการบริหารงานวิจัยฯ ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดทำช่องทางรับข้อเสนอแนะ/อุทธรณ์ และร้องทุกข์ โดยผ่านช่องทาง “สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย”  ทั้งนี้ข้อมูลของท่าน จะถูกเก็บเป็นความลับ และส่งตรงถึงผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียว เพื่อนำข้อเสนอแนะของท่าน มาพัฒนา ปรับปรุง ขั้นตอนในการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ทั้งนี้ คณาจารย์ นักวิจัย ที่มีความประสงค์จะส่งข้อเสนอแนะ/อุทธรณ์และร้องทุกข์ สามารถส่งข้อความได้ที่หน้าเว็บ http://research.buu.ac.th ในหัวข้อ “สายตรงรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย” โดยขอความกรุณา  ผู้ที่ส่งข้อความปฏิบัติตามข้อตกลงดังนี้

  1. ใช้ถ้อยคำสุภาพ
  2. ไม่แอบอ้างชื่อของบุคคลอื่น หรือกลุ่มบุคคลอื่น
  3. ไม่เสนอข้อความเท็จ หรือข้อความที่เป็นการใส่ความบุคคลอื่น อันจะทำให้บุคคลที่ได้รับการกล่าวถึงเสียหาย
  1. ไม่เสนอข้อความอันเป็นการทำลาย ก่อกวน ปลุกปั่น ซึ่งอาจนำไปสู่การทะเลาะวิวาท หรือการแตกแยกในส่วนงาน และมหาวิทยาลัย

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562

 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัด โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี และมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ “สร้างสรรค์งานวิจัย สู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” มีการนำเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมจึงเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชนให้ได้ทราบ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัยในกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันหรือต่างสาขา หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง อันจะนำไปสู่การพัฒนาผลงานวิจัยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการบูรณาการศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สามารถส่งบทความได้ตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Click

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.รัตนโกสินทร์
ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 4
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครั้งที่ 1
“การยกระดับงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน” (Increasing Research to Sustainable Economic and Society)
ระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2562 (June 26-28,2019)
ณ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร (The Royal River Hotel Bangkok Thailand)
ลงทะเบียนส่งบทความ และดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://rmutrcon.rmutr.ac.th/welcome/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02 441 6059-60 ต่อ 2424-2425

โครงการศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร

 ตามที่ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร (สท.) พัฒนาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปถ่ายทอดให้กับชุมชน โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และอบรม ถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการยกระดับกระบวนกการผลิตสัตว์น้ำให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ท่านสามารถนำเสนอผลงานต่างๆที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรหรือชุมชน รวมทั้งร่วมกันกำหนดเป้าหมายและแนวทางการดำเนินร่วมกัน ขอให้ผู้ที่สนใจส่งรายชื่อตอบกลับเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2562
ในวันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00 -16.30 น.
ณ คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : รุ่นที่ 7

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 18-22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุม 101 – 103 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
——————————————————————————————————-
ผู้ที่สนใจสามารถศึกษาคุณสมบัติของผู้สมัครได้ที่ “รายละเอียดโครงการ
ลงทะเบียนได้ที่ : Clcik
หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562
สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
ทางเว็บไซต์ http://research.buu.ac.th และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch
——————————————————————————————————-
ดาวน์โหลดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) : Click
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ : Click
ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตร : Click
ดาวน์โหลดกำหนดการ : Click
ดาวน์โหลดกรอบการวิจัย : Click
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.pdf) : Click
ดาวน์โหลดใบสมัคร (.docx) : Click
——————————————————————————————————
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ติดต่อ คุณรุ่งนภา ชัยพร โทร. 038-102562