สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

ดร.เวธกา กลิ่นวิชิต
คณะแพทยศาสตร์
E-mail : wethaka-k@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข
คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : yingrata@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มารุต ตั้งวัฒนาชุลีพร
คณะสหเวชศาสตร์
E-mail : marutt@buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ทองอุ่น
คณะสหเวชศาสตร์
E-mail : narongritt@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร จำเนียรสวัสดิ์
คณะสหเวชศาสตร์
E-mail : siripornc@buu.ac.th
เภสัชกร ดร.กัมปนาท หวลบุตตา
คณะเภสัชศาสตร์
E-mail : kampanart@buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร. กรรณิการ์ วงศ์ดี
คณะสหเวชศาสตร์
E-mail : kannikar@go.buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.อนามัย เทศกะทึก
คณะสาธารณสุขศาสตร์
E-mail : anamai@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ธรรมวิริยสติ
คณะสหเวชศาสตร์
E-mail : niramon25@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรวรรณ อินทมาโส
คณะสหเวชศาสตร์
E-mail : uintamaso@yahoo.com
รองศาสตราจารย์ ดร.จินตนา วัชรสินธุ์
คณะพยาบาลศาสตร์
E-mail : chintana@buu.ac.th