กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

ดร.รสา สุนทรายุทธ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail : rsuntrayuth@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวุฑฒิ์ วงษ์มณฑา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail : sasiwooth@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง
คณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail : kraingsak_k@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตฤณ กิตติการอำพล
คณะศึกษาศาสตร์
E-mail : chaiyod.k@gmail.com
ดร.ปรัชญา แก้วแก่น
วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา
E-mail : pkkinformation@gmail.com
ดร.เด่นชัย ปราบจันดี
คณะศึกษาศาสตร์
E-mail : denchai@go.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ งามกนก
คณะศึกษาศาสตร์
E-mail : sumet2003@windowslive.com
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail : Predeep@buu.ac.th
ดร.บุญชู บุญลิขิตศิริ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
E-mail : b.bunchoo@yahoo.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุช ปัญญไพโรจน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
E-mail : chompunuch@yahoo.com