กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

รองศาสตราจารย์ ดร.อุบลลักษณ์ รัตนศักดิ์
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : ubolluk@buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : klaokwan@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรรัตน์ วัฒนมงคล
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : norrarat@eng.buu.ac.th
รองศาสตราจารย์.ดร.จิตติมา เจริญพานิช
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : jittima@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ
คณะเทคโนโลยีทางทะเล
E-mail : rachanimuk@buu.ac.th
รองศาสตราจารย์.ดร.วรเชษฐ์ ภิรมย์ภักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : worapiro@eng.buu.ac.th, worapiro@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : ppsukk@gmail.com
ดร.สมชาติ แม่นปืน
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : somchart@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sriborrirux@gmail.com
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ทอง ทองนพคุณ
คณะอัญมณี
E-mail : pimthong@go.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญาณิศา ละอองอุทัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : yanisa@eng.buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ศรีวิริยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : sriwiri@eng.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทนา ปัญญาวราภรณ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : jantanap@eng.buu.ac.th
ดร. จันทิมา ปิยะพงษ์
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : chantimap@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิดาการ สายธนู
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : ksaithan@buu.ac.th
ดร. ยุภาพร สมีน้อย
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : yupaporn@buu.ac.th
ดร.กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
E-mail : kanyaratl@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : jaray@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : thamnoon@eng.buu.ac.th
รองศาสตราจารย์ ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : guntima@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : boonyara@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : pongrat@buu.ac.th, oldsnails@hotmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาลักษณ์ ทิพยรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : aluck@eng.buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรายุธ เดชะปัญญา
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : sarayut@buu.ac.th
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุปราณี แก้วภิรมย์
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : kaewpiro@buu.ac.th