ภารกิจหลัก

 

ภารกิจหลัก
เป้าประสงค์
1.พัฒนานโยบายวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อให้เกิดทิศทางการวิจัยและนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ ภูมิภาคและประเทศ
2.บริหารจัดการการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างกลไกส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพในด้านต่างๆ เช่น ทุนวิจัย ฐานข้อมูลทรัพยากรวิจัย หลักเกณฑ์สนับสนุนการวิจัยที่มีความคล่องตัว เพื่อผลักดันให้เกิดผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพิ่มขึ้น
3.สนับสนุนการจัดตั้ง หน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทางและศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเกิดผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่อง
4.พัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับนักวิจัย เช่น การอบรมให้ความรู้ การศึกษาดูงาน เพื่อให้นักวิจัยสามารถผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรม ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มมากขึ้น
5.ผลักดันผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ต่อยอดงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น
6.บริหารจัดการกองทุนวิจัยและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาให้เกิดทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมรวมทั้งการเผยแพร่ผลงานวิจัย
7.เป็นแกนประสานเครือข่ายวิจัยภาคตะวันออก เพื่อประสานเชื่อมโยงการดำเนินงานระหว่างเครือข่ายภาคตะวันออกที่เป็นสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่นและชุมชน
8.ภารกิจด้านอื่นๆ ที่อธิการบดีและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย เพื่อส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมตามนโยบาย