จรรยาบรรณ

ประกาศ เลื่อนวัน อบรมเชิงปฏิบัติการ “มาตรฐานการส่งเสริมการยกระดับความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ”

จากเดิมวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
เป็นวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 และขยายวันลงทะเบียนถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2562
===========================
ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/317CZzU

ขอสำรวจความต้องการเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัย ให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ยังไม่เคยทำวิจัยหรือเคยทำบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อของการวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอสำรวจความต้องการของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://joo.gl/ZGy6fh 

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย หลังการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อเป็นการรวบรวมประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และนำไปสู่การหาแนวทางกำหนดแผนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัย ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
———————————————————————–
ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัยได้ที่ : https://joo.gl/wQil

ขอเชิญร่วมงาน BUU Research Day 2019 ลงทะเบียน ฟรี!!!

***วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 16.00-21.00 น.
***ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ริมหาด บางแสน
เพื่อสร้างบรรยากาศแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก่อให้เกิดการทำความรู้จักของอาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่จะนำไปสู่การทำงานวิจัยร่วมกันตามความเชี่ยวชาญของแต่ละท่าน
ตลอดจนมีการเชิดชูเกียรตินักวิจัยที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
***ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ : Click
———————————————————————
จัดโดย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
———————————————————————

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย ที่คว้ารางวัล Silver Award จาก “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย ที่คว้ารางวัล Silver Award ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562″ Thailand Research Expo 2019 โดยคณาจารย์ นักวิจัยที่ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click