โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2-6 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม 101-102 หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

ผู้ที่สนใจและได้รับอนุมัติจากหน่วยงานต้นสังกัดให้สมัครเข้ารับการฝึกอบรม สามารถสมัครได้ที่ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

ขั้นตอนการสมัคร

1. สมัครทาง online ตาม link https://goo.gl/yQGtyg โดยกรอกข้อมูลในระบบให้ครบถ้วน

2.ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคที่ลิ้งค์ด้านล่าง (ใบสมัครกรอกข้อมูลโดยการพิมพ์เท่านั้น) พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานในการสมัคร โดยให้ผู้บังคับบัญชาลงนามในใบรับรองเข้าร่วมอบรมฯ

3.ส่งเอกสารใบสมัครตัวจริงมายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131

ทั้งนี้สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จึงถึงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561 (ระบบจะปิดอัตโนมัติเมื่อผู้สมัครครบตามจำนวน) สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561 ทางเว็บไซต์ http://research.buu.ac.th และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch

หมายเหตุ : ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการสมัครครบทั้ง 3 ขั้นตอน หากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนข้างต้นผู้สมัครจะไม่ได้รับการพิจารณาเข้าร่วมอบรมโครงการดังกล่าว การประกาศผลรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ จากกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ถือเป็นที่สิ้นสุด

 

โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 6
จดหมายเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 6
กรอบการวิจัยสำหรับใช้ประกอบภาคปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2561
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ใบสมัคร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม โครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)” รุ่นที่ 6
คู่มือสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงเข้ารับการฝึกอบรมซ่อมเสริมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)
กำหนดการโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 6
เอกสารประกอบการบรรยาย