คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจอธิการ เรื่องการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ ให้รองอธิการ หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในหน่วยงาน ปฏิบัติการแทน