คำสั่ง

คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยปฏิบัติการแทน
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง จัดตั้งหน่วยวิจัยและศูนย์วิจัยเฉพาะทาง มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติราชการแทน
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง คณะกรรมการอำนวยการการจัดตั้งศูนย์แสดงนวัตกรรมสร้างสรรค์ Creative Innovation Hub ภายใต้โครงการนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมจัดตั้งอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออก
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับการขับเคลื่อน Thailand 4.0
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการร่างวิธีดำเนินการมาตรฐานการเลี้ยงและใช้สัตว์ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินการเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
คำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การมอบอำนาจอธิการ เรื่องการบริหารงบประมาณ การเงินและการพัสดุ ให้รองอธิการ หัวหน้าส่วนงาน หัวหน้าหน่วยงานภายในหน่วยงาน ปฏิบัติการแทน