โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับเครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง (มหาวิทยาลัยบูรพา) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2560 เวลา 08.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุม PJ 301 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยบูรพา ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

ผู้ที่สนใจ สามารถสมัครได้ที่ งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา หรือ ส่งใบสมัครทาง email: research@buu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำหรับข้าราชการ พนักงาน และบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://research.buu.ac.th

เอกสารประกอบการบรรยาย
กำหนดการอบรม
กำหนดการอบรม
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ใบสมัคร