ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าสู่การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา Routine to Research (R2R)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการจำแนกโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้(เงินอุดหนุนรัฐบาล)และทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่าย เงินรางวัลจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่าย เงินรางวัลจากเงินกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศ ที่ อพ.สธ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวิจัย พ.ศ. 2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ และทุนสบันสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ