ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้จากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง การรวมหรือการยุบเลิกหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าสู่การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา Routine to Research (R2R)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการจำแนกโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้(เงินอุดหนุนรัฐบาล)และทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ.๒๕๖๐

<<Download Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร

 <<Download Click>>

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศ ที่ อพ.สธ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวิจัย พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ และทุนสบันสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ