ประกาศ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาขอขยายระยะเวลาสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัย การยกเลิกการทำสัญญา และการยุติโครงการวิจัยก่อนกำหนดในสัญญา พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศ จากกองทุนวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ขยายเวลารับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program : IRTC )
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม Click 

ดาวน์โหลดใบสมัคร Click

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อข้อเสนอโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R, Routine to Research)ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยแบบบูรณาการ (นักวิจัยรุ่นใหม่) จากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลโครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก และโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ ที่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัยมุ่งเป้าหมายที่ 3 การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของประเทศจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบเสนอโครงการวิจัย Clickแบบเสนอแผนงาน Click
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การรับข้อเสนอทุนอุดหนุนการวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนางานในส่วนต่างๆ (R2R,Routine to Research) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จากกองทุนวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
แบบฟอร์ม R2R Click
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรทุนวิจัยงบประมาณเงินรายได้จากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ และแนวทางการบริหารการวิจัยและนวัตกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับช้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยภาคเอกชนในพื้นที่
แบบฟอร์ม Click
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง การรวมหรือการยุบเลิกหน่วยวิจัย ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง พ.ศ.2561
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย พ.ศ.2561 <<Download Click>>
คู่มือการกรอก Journal      ขั้นตอนการขออนุมัติเงินรางวัล
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับผลงานที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร <<Download Click>>
คู่มือการกรอกสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร     ขั้นตอนการขออนุมัติเงินรางวัล
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ 2560 (เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม) การวิจัยเพื่อมุ่งเป้าสู่การแก้ไขปัญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยบูรพา Routine to Research (R2R)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวทางการจำแนกโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2560
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้(เงินอุดหนุนรัฐบาล)และทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้(เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559(เพิ่มเติม)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ทุนอุดหนุนการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง รายชื่อโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย กองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปี พ.ศ. 2558
ประกาศ ที่ อพ.สธ. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยบูรพา
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการวิจัย พ.ศ. 2557 (ยกเลิก)
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอกภายในประเทศ และทุนสบันสนุนการทำวิจัย ณ ต่างประเทศ