มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยบูรพา มอบประกาศนียบัตรสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร ประจำปี พ.ศ. 2559 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click