ประชุมวิชาการนานาชาติ

มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพร่วมกับ สมาคม Asia-Pacific Association  of Science, Engineering and Technology; Offenberg University of Applied Sciences และ Chinese Journal of Biologicals ในการดำเนินการจัดประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “The 5th International Conference on  Biotechnology and Bioengineering (ICBB  2016) และ International Conference on Coastal Ecology  & Marine Biotechnology (ICCEMB  2016)   ในระหว่างวันที่ 8- 10 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ Click