โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผู้บริหารส่วนงานที่ดูแลด้านการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา

งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับผู้บริหารส่วนงานที่ดูแลการส่งเสริมการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทาทอง มหาวิทยาลัยบูรพา Click