ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อสนับสนุนทุนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560

สำนักงาน ป.ป.ช. มีนโยบายที่จะส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ทุนอุดหนุนการศึกษาวิจัย จำนวน 5โครงการ เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click