การให้เงินอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประสงค์จะให้เงินอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษา หลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต เพื่อใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ Click