การใช้งานระบบไอทีสีส (BUU iThesis)

งานส่งเสริมการวิจัย กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบเพื่อกำกับมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (i-Thesis) ดูรายละเอียดเพิ่มเติม Click