แจ้ง นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผู้ที่มีรายชื่อได้รับทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2559 ขอให้มาติดต่อขอรับทุนได้ที่ คุณจินตนา เปล่งปลั่ง งานส่งเสริมการวิจัย ชั้น 5 อาคาร ภปร. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป