เว็บนี้เป็นเว็บเก่าของกองวิจัยและนวัตกรรม ไม่ได้ใช้งานแล้ว

สำหรับท่านที่ต้องการดาวน์โหลดเอกสารหรือติดตามข่าวสารด้านการวิจัย
ขอให้ติดตามได้ที่เว็บใหม่ของกองวิจัยฯ http://research.buu.ac.th/web2019