ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 5 ทุน ดังนี้

1) ทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น
2) ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส)
3) ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย)
4) ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
5) ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2562 รายละเอียด https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2214