ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัยเข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาจัดทำข้อเสนอการวิจัยร่วมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

 กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้รับการติดต่อจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อขอเข้าหารือรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำข้อเสนอการวิจัย และต้องการสร้างเครือข่ายงานวิจัยร่วมกัน
ในหัวข้อวิจัยที่สอดคล้องกับการนำไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน อาทิ เช่น
-สถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่
-การกำหนดโจทย์ปัญหาวิจัยด้านมนุษยชน
-แนวทางการนำเสนอเค้าโครงวิจัยเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยมนุษยชน
-กรอบแนวคิดการวิจัยด้านมนุษยชน
-ฐานข้อมูลหรือแหล่งสืบค้นข้อมูลการสึกษาวิจัยสิทธิมนุษยชน

คณาจารย์ นักวิจัย และผู้สนใจในหัวข้อดังกล่าว สามารถเข้าร่วมเข้าแลกเปลี่ยน พบปะและพูดคุยกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.30-12.00 น. ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
——————————————————————————–
******สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2ZNO6wA