ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

  วันที่ 6-7 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทาทอง 5 ชั้น 3 ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมเทา-ทอง มหาวิทยาลัยบูรพา
***สามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/14d9