ขอสำรวจความต้องการเพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ 2562

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนานักวิจัย ให้มีจำนวนและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น เพื่อจะนำไปสู่การพัฒนา ความก้าวหน้าทางวิชาการ ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ จึงได้มีนโยบายให้มีการจัดโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ให้กับคณาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยบูรพาที่ยังไม่เคยทำวิจัยหรือเคยทำบ้างแต่ยังขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในหัวข้อของการวิจัย กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอสำรวจความต้องการของคณาจารย์และนักวิจัย เพื่อดำเนินโครงการฝึกอบรม “พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
***โดยสามารถตอบแบบสำรวจได้ที่ https://joo.gl/ZGy6fh