ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย หลังการเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อม ต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตามที่กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น เพื่อเป็นการรวบรวมประเด็นความเชี่ยวชาญด้านการวิจัย และนำไปสู่การหาแนวทางกำหนดแผนการทำงานวิจัยแบบบูรณาการของคณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา รวมถึงการใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำเสนอต่อผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรม ในการนี้ กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรมจึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัย ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากเป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
———————————————————————–
ตอบแบบสำรวจประเด็นเชี่ยวชาญด้านการวิจัยได้ที่ : https://joo.gl/wQil