รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ ที่คว้ารางวัล Bronze Medal

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุม 903 ชั้น 9 อาคารสำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร) รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา มอบเกียรติบัตรพร้อมช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.สุปราณี แก้วภิรมย์ (คณะวิทยาศาสตร์) ที่คว้ารางวัล Bronze Medal จากการเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงผลงาน เรื่อง Controlled-release fertilizer based on biodegradable hydrogel ในงาน “The 47th International Exhibition of Inventions Geneva”
ณ นครเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐสวิส

=====กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยิน มา ณ โอกาสนี้=====