ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 7 คลัสเตอร์ ดังนี้
1) ข้าว
2) ปาล์มน้ำมัน 
3) อาหาร
4) สมุนไพรไทย
5) พืชสวน/พืชไร่
6) สัตว์เศรษฐกิจ
7) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
*****เปิดรับข้อเสนอตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2208