เปิดรับสมัครนักวิจัยที่มีความประสงค์เป็นนักวิจัยเจ้าบ้าน (Host Scientist) ในโครงการของสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำกรุงวอชิงตัน

ด้วยสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำกรุงวอชิงตัน มีโครงการแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น (ระยะเวลา 1 เดือน ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562) ให้นักวิจัยของ University of Buenos Aires ประเทศอาร์เจนตินา และ University of the Republic ประเทศอุรุกวัย มาทำวิจัยด้าน Marine Biology, Marine Science, Oceanography, Atmospheric และได้เลือกมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยเจ้าบ้าน (Host Scientist) ซึ่งสำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์ ประจำกรุงวอชิงตัน และมหาวิทยาลัยบูรพา จะร่วมกันจัดสรรงบประมาณในระยะเวลา 1 เดือนที่แลกเปลี่ยนนักวิจัยมาที่มหาวิทยาลัยบูรพา

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ในฐานะผู้ประสานงาน ขอรับสมัครนักวิจัย ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยเรื่องดังกล่าวข้างต้นที่มีความประสงค์เป็นนักวิจัยเจ้าบ้าน (Host Scientist) โดยให้แจ้งความจำนง และแนบประวัติที่แสดงถึงประสบการณ์ในการวิจัยเรื่องดังกล่าว พร้อมทั้งทำบันทึกข้อความผ่านหัวหน้าส่วนงาน เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นำส่งมายังกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 อาคาร ภปร
***ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562