ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจง ทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่ โดยพร้อมเพรียงกัน

ตามนโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัย ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจัดสรรงบประมาณการวิจัยจากเดิมนั้น กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงมีความประสงค์เรียกประชุมชี้แจงคณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.30น. – 12.00 น.

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม จึงขอเชิญคณาจารย์ และนักวิจัยเข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมต่อแผนการจัดสรรงบประมาณการวิจัยภายใต้กระทรวงใหม่โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 09.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม CL 101 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
****โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://1th.me/SVqG  ภายในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

****สำหรับคณาจารย์ นักวิจัยที่ติดภาระกิจสามารถรับชมการชี้แจงได้ทาง Live ในเวลาดังกล่าว

****สำหรับคณาจารย์ นักวิจัยใน 2 วิทยาเขตสามารถร่วมประชุมได้
ผ่านการประชุมทางไกลในเวลา 13.00 น. ของวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2562

กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันในวัน เวลา ตามกำหนด