สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ

ในปี 2562 นี้ สวทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการนักวิจัยแกนนำ ซึ่งมีขอบเขตงานวิจัยที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

***สนับสนุนงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ ทฤษฎี หรือเทคโนโลยีใหม่ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ และจะเป็นพื้นฐานของการศึกษาในอนาคต

***สนับสนุนงานวิจัยและพัฒนาที่มุ่งเน้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ตอบโจทย์สังคม และอุตสาหกรรมอนาคต สร้างความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เช่น อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ และสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพทางการแข่งขันของประเทศในระดับนานาชาติ

โดยให้การสนับสนุน จำนวนไม่เกิน 2 กลุ่มวิจัย งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาท ต่อกลุ่มวิจัย ระยะเวลาดำเนินงาน 5 ปี

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2562 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม Click