การสมัครขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ประกาศรับสมัครรับทุนอุดหนุนการวิจัยแก่นักศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้แผนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และแผนพลังงานทดแทน เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.eppo.go.th