ผลการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7

 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 7                                          ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท ตำบลแสนสุข                            อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

สามาถตรวจสอบรายชื่อ Click และ Webpage https://www.facebook.com/BUUresearch