กองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม ขอสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลวารสารวิจัย/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัย ของมหาวิทยาลัยบูรพา

คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความต้องการใช้ฐานข้อมูลวารสาร/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัยเพื่อเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ความต้องการในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการวิจัย/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัย ที่สามารถสนับสนุน งานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยบูรพาได้อย่างแท้จริง จึงขอความร่วมมือคณาจารย์ นักวิจัยโปรดให้ข้อมูลความต้องการใช้ฐานข้อมูลวารสารวิจัย/ซอฟต์แวร์ด้านการวิจัย ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562
—————————————————————————
แบบสำรวจ : https://goo.gl/H3nkNh