สมาคม ทปอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0

สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้รับสบันสนุนงบประมาณจากรัฐบาลปี 2560 เพื่อดำเนินโครงการ Innovation Hubs
เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 โดยมุ่งเน้นไปที่ 5 กลุ่มเรื่องที่สำคุญ ได้แก่
-กลุ่มเกษตรและอาหาร
-กลุ่มสังคมผู้สูงอายุ
-กลุ่มเมืองอัจฉริยะ
-กลุ่มพลังงานชีวภาพ
-กลุ่มเศรษฐกิจสร้างสรรค์
โดย สมาคม ทปอ. ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศไทยตามนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลของโครงการต่าง ๆ ใน 5 กลุ่มเรื่องภายใต้โครงการ Innovation Hubs
สำหรับผู้สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการ (ปิดผนึก) มายังฝ่ายเลขาธิการสมาคม ทปอ. ได้ที่สำนักงานเลขาธิการสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เลขที่ 328 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไทย เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ภายในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2562

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : Click