ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)

 ทุนวิจัยจากมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เรื่อง การรับเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) ภายใต้แผนงานบริหารจัดการโครงการวิจัยท้าทายไทย กลุ่มเรื่อง Active and Productive Ageing
=========================================================================
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เน้นสร้างสังคมสูงวัยให้มีความ Active and Productive โดยดำเนินการตามกรอบวิจัยดังนี้

การวิจัยเพื่อสนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีบทบาทด้านเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดรายได้/ผลิตภาพผลตอบแทนทางเศรษฐกิจการวิจัยเพื่อสร้างเสริมศักยภาพของผู้สูงอายุในครอบบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางสื่อสาร แหล่งข้อมูล และองค์ความรู้ต่างๆ
การวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะของผู้สูงอายุเพื่อมุ่งสู่ Healthy and Active Aging เพื่อดำรงไว้ซึ่งสมรรถนะในการดำรงชีวิตอย่างอิสระ การวิจัยเพื่อปรับเปลี่ยนโครงสร้างภาครัฐเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารเชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน 4 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลเอกสาร เชิงหลักการ (Concept paper) จำนวน 1 ชุด
ได้ที่ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) เลขที่ 1168 ซอยพหลโยธิน 22 ถนนพหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2511-5855 ต่อ 135, 081-094-3009
โทรสาร 0-2939-2122 หรืออีเมล thammaporn@thainhf.org, suttikan@thainhf.org
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/XRT3mu